Beli Sekarang

Syarat – Syarat Penyertaan

  1. Pihak penganjur dengan ini menerima bahawa anda telah berseteju dengan segala syarat yang telah detetapkan.
  2. Sebarang rakaman AUDIO, VIDEO, KAMERA atau seumpamanya tidak dibenarkan semasa Academi Online berlangsung. C.D.V.J Enterprise berhak mengambil tindakan ke atas peserta jika membuat sebarang rakaman semasa Akademi Online berlangsung.
  3. Penganjur MELARANG mana-mana pihak mengadakan program atau latihan seumpama program ini atau menggunakan nama dan kaedah seumpamanya tanpa kebenaran bertulis daripada Penganjur yang merupakan pemilik sah harta intelek berkaitan dengan program ini.
  4. Penganjur berhak membatalkan penyertaan peserta akademi yang mengingkari atau melanggari mana-mana syarat penyertaan yang dinyatakan disini dan juga dalam Facebook group Akademi dengan serta-merta dan yuran akademi tidak akan dikembalikan kepada peserta yang menyertai program.
  5. Penganjur berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau secara kekal, Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Sebagai contoh, Perkhidmatan ini mungkin dilumpuhkan untuk sementara waktu untuk penyelenggaraan.
  6. Harga semua Perkhidmatan, termasuk yuran pelan langganan bulanan, boleh berubah dengan notis 30 hari dari D’VEGAN ACADEMI. Notis tersebut boleh diberikan pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan pada Laman D’VEGAN (www.nakbelajarmasak.com) atau melalui e-mel.
  7. D’VEGAN ACADEMI tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penangguhan Perkhidmatan.

Pembatalan

  1. Selepas akses ke Private Facebook Group [D’VEGAN] segala pembayaran yang telah dibuat kepada pihak penganjur untuk tujuan penyertaan akademi yang didaftarkan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.
  2. Sekiranya anda tidak mahu akses ke kelas online D’VEGAN di private Facebook group yang telah ditetapkan:-

a) Pihak pengajur perlu dimaklumkan secara bertulis dalam tempoh 48jam waktu pembayaran dibuat bahawa ingin membatalkan pembelian dengan alasan yang sah.

b) Pihak penganjur akan kembalikan pembayaran dalam waktu 7 hari sekiranya alasan boleh diterima.